Ergaa Jaalala PdfERGAA PHEEXIROOSI -1ffaa. * Waan dubbiftaniif, galata keessan bakka bu’ee hin banne, bakka kufee hin cabne, bakka hattuun hin hannee fi bakka moofee hin shamne isiniif kaaheera!!!. 15 Sep 2019- Oromo music, culture, history and current affairs in video. Kanaaf akka dura jaalala fi amantii mootummota anga’oota Dhiha biratti qaban harra hin qaban. warra akka Abrahaamii dubbii abdii hin shakkinetti ni gammada. Residents of Heraro town took the preemptive. Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. 2 for Android. Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo keessatti ABOn dirree dhihaa fi bahaa keessatti daa'imaa fi gaheessa dirree bilisoomtee fi jireenya baqaa irra turan biyyoota ollaa keessatti barsiisaa ture, waraana dabalatee jechuu dha. Sunis jaalala keenyaf yaaddoo hin turre, Garuu yeroo sanatti jalqabaa waan ta’eef hanga tokko walitti hin dhufne ture. 2-Barbaachisummaa Qormaatichaa. See actions taken by the people who manage and post content. Godina wallaggaa bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa, Gudayyaa Jaree, Gobbuu Sayyoo,Aannoo,Sibuu siree ,Jimmaa Horroo,Baakkoo Tibbee irraa gandoota aanoota kana keessa jiran keessaa,mootummaan Wayyaanee namoota lama lama filuun leenjii hatattaamaa akka fudhatan gochaa jiraachuu qeerroon naannoo Sana addeessan. Waaqni jaalala Waaqummaa isaatiin nama hunda qixxuma jaalata. Afaan oromootiin jechi onnee jedhu erga gabaaba dabarsa. Garasuu Dhukii goota Oromoo waraana Xaaliyaanii waraanun beekkamu yoo ta'u irra caala naannoo Walisoo fi Jimmatti Xaaliyaanii wajjin waraana geggeessaa ture. Jechi "filoosoofii" jedhu jecha durii φιλοσοφία (filosoofiyaa) jedhurraa dhufe, hiikaansaas "jaalala beekumsaa/ogummaa" jechuu dha. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. gorsaawwan yeroo fi🔰. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay'een nutti dhufu. Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. ınni ykn ishiin jaalalaan qabamnaan akkamitti akka too’atu yoo hin beekin rakkoo baay’eef saaxilamuu danda’u. jaalala adduurree fi hantuutaa osoo taphatanuu wal-nyaatan 40. " (1 Ergaa Yohannis 1:7) "Kunoo! Ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa. ☞Kana kessatti Ergaa Wantaa haara Siyaasa Oduu wayitawan Serluuga Asoosama Baacoofi dhugaa Google ni dhiyaata Akkasumas karaa @chuliya @faye6 yaada qabdan nun gahu dandeessu. jaalala faarsitee gabbistu, misooma labsitee guddina fedhamuuf nama qopheessitu, aadaa leellistee dagaginasaaf faana dhooftee daandii saaqxu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. 🕋🍁🏛Nashidawwan garagara afaan kaminuu. Irreecha bara 2007/2014 kana yoo kabajnu, seenaa haarawa Abbootin Gadaa Oromoo bara kana galmeessan galmaan gahuuf waadaa galle cimsuudhan ta’a. " Romans 5:8 "Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii. Isumarraa itti fufiinsa kan qabu bu’uura amantaa kan ta’e keessa kunoo hardha immoo akka fedhii Waaqayyootti “Waa’ee Umamaa” mata duree jedhuun uumamawwan Waaqayyo gooftaan guyyaa jaha keessatti uume gabaabsine kitaabota waa’ee uumamaa Afaan Gi’izii fi Amaariffaan barreeffaman wabii gochuun isiniif dhiyeessinee jirra. Maqaan isaaniis Rufaa'el, Raagu'eel, Mikaa'el, Saaraaqel, Gabri'eelifi Ramaa'el "fa'a. Pheexiroos ergamaa Yesuus Kiristoos irraa; Gara baqattoota warra Phoonxoos, Galaatiyaa, Qaphadooqiyaa, Isiyaa fi Biitaaniyaa mara keessa bibittinnaa'an, 2 kanneen akka kaayyoo Waaqa abbaatti, karaa hujii qulqulleessuu hafuuraatiin, akka Yesuus Kiristoosiif ajajamanii fi akka dhiigni isaa isaanitti facaafamuuf filatamaniitti; Ayyaannii fi nageenni isinii haa baay'atu. Magaala Aliboo irraa gara magalaa shaambuutti deemun adeemsa sa'aa 3:20 qofa ture. Aadaa keenyas nuuf barsiisaa!,Nuti wal malee humaa hin qabnu" jechuun ergaa osoo dabarsuu ijji barattootaa Dirree Xiqaarraa(Minstadium) Keessa ta'anii imimmaan calale,Imimmaan Jaalala Imimmaan Oromummaan dhaamsaa isaa fudhaaniif, Dhumarrattis Waltajjiin Sirba Tokkuummaa Uummata Cunqurfamoo sirbuun Gengoo ykn O Uumuun harka wal-qabatanii. docx), PDF File (. "Jaalalli danda'aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb'ee Ilaalme 2008. "Garuu otoo nu cubbamtoota taanee jirruu Kiristoos nuuf jedhee du'e; kunis jaalala Waaqayyo nuuf qabu agarsiisa. Waa’ee mammaaksa Oromoo hammana erga janne booda mammaaksa Oromoo irratti. Akka atii baayyee na jaalattuu fi ana qunuunsitu gaafan arguu garuu, namnii hundu hafee siwaliin jaalala jiraachun koo akka carraa gaarii nan ilaalan ture. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. United Oromo evangelical churches Dhaabni kun ergaa hundeeffamee jalqabee yeroo adda addaatti dura taa'aa, (President), deebitani dhaaba kana ijaaruudhaaf. Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha'amedha taphni ijoollee isa tokkodha. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok. S74 L:!^ 201 lx mil Spiritan Coll. Jaarraa Maqaan isaa Sibiiloo Kennoo(Kaadhimamaa PHD) Jedhama. ''Cisuun waan badaadha,cancclli si xixxi kan jedhuu immo mirgaakeef yoo qabsooftee,yoo lubbunkee darbee dhaaloota dhufuufi seena kan ta'uu yoo ta'uu kan jedhu immo gocha ta'e. “A’uzubillahi mina sheyxaani rajiim (sheyxaana abarramee irraa Rabbiin tiikfama)’ jedhi. ERGAA PHEEXIROOSI -1ffaa. com/profile/15364924607681440496 [email protected] Stegman, C. Akka atii baayyee na jaalattuu fi ana qunuunsitu gaafan arguu garuu, namnii hundu hafee siwaliin jaalala jiraachun koo akka carraa gaarii nan ilaalan ture. Ijoollee keessaan waliin ilaalchaa irratti walii hin gallee yoo ta'ee yaadni isaanii. 3 Wangeelichis waayee ilma Waaqayyoo isa akka fooniitti sanyii Daawiti irraa dhalatee, 4 akka hafuura. Nama kanaaf guyyaatti yeroo baayʼee ergaa barreeffamaa barreessita; akkasumas ni bilbiltaaf. Osoo hin beekin ibidda. Jaalala Waaqaa, akkanumaan jaalateeraatii fa'a. The same goes for the Oromos, it is one of the most beautiful and romantic language for native speakers. Hin dandeenye! Kutaa 1ffaa Erga ati na diddee Kanarraa sin dhiisaa Waa'ee jaalala keen Of irraanfachisaa Silaa na tuffattee Naan naatu yoomiyyuu Na si jaalata malee At nan feetu durayyuu Sin dhiisan jedheyyuu Erga ati nan dhageenye Maalan godha lubbuu Si dhiisuun dandeenye @BAvsBDU. Sunis jaalala keenyaf yaaddoo hin turre, Garuu yeroo sanatti jalqabaa waan ta’eef hanga tokko walitti hin dhufne ture. There are 5 pending changes awaiting review. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb'ee Ilaalme 2008. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok. Nutiifi sabni keenya boonneerra. jaalala hin qabnee fi warra na-maaf garaa hin laafnee dha. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes. Jaalala itti gaafatamummaa fudhachuu, kalaqaafi uumama dinqisiifachuu, 387: wal-qunnamtii ga’aa gaggeessuufi wkf gonfachiisuu kan danda’an barachuu qabu. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire’s system of domination, excluding and. Barri darbaan jaarra 27n jijjirama dhufuu kana hin dhoksine. He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo’annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, “kutaawwan manichaa” faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. com/profile/15364924607681440496 [email protected] Jaalala itti gaafatamummaa fudhachuu, kalaqaafi uumama dinqisiifachuu, 387: wal-qunnamtii ga'aa gaggeessuufi wkf gonfachiisuu kan danda'an barachuu qabu. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa'ee nagaa ana dhoowwata. Oromo http://www. com site is the cat’s pajamas. 8Yoo isin waan kana cufa qabaattanii ittuma isinii baay-yachaa deeme, Wanni kun akka isin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuu keessatti jajjaboofi bu'aa-qabeeyyii taatan isin gar-gaara. Miila lama qabaataniif muka lama hin koran. Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!!. 3 ODUU "Soniyyee kophaa kee maal asii goota?" naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji'a Waxabajjii bara 2000. 70+ channels, more of your favorite shows, & unlimited DVR storage space all in one great price. -Baaroon Afoola Oromoo waldanda’iinsa ummataa ,jaalala,tokkummaafi nageenyaa calaqqee ta’an keessaa isa tokko ta’uusaa. 🕋🍁🏛Nashidawwan garagara afaan kaminuu. ERGAA PHEEXIROOSI -1ffaa. Haata'u garuu jaalala dhugaa Kan onnee dhugaa irraa madde sababa ta'eef jaalalli fagoo sunis nu daangessuu hin dandeenye. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، والكتاب عبارة عن رسالة تقدم بها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه، وقد تناول فيها تاريخ نشأة الإرجاء، وأقوال السلف في الإيمان، وحكم تارك جنس العمل. Kabajamtoota Lammii Oromoofi Leellistoota Aadaafi Afaan keenyaa 'Tuullaa beekumsaa sammuu keenya keessa taa'ee dhokatee taa'u mannaa,. Isaanis dhoqqee of hin faalin nuu jedhaan" Manguddoota irraa #‎ OromoProtests‬ the road leading to Dodola has been blocked on Maribo river bridge. jaalala faarsitee gabbistu, misooma labsitee guddina fedhamuuf nama qopheessitu, aadaa leellistee dagaginasaaf faana dhooftee daandii saaqxu. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Arrarakee annaf ergaa atti bayiste. An audio narration 3. Qaroo dhabuun, namni tokko fedhii keessa isaa jiru akka fiixaan hin baasneef, dhorkuu danda'aa laata? Mee Geetuu Kootuutiin walbaraatii, gaaffii kanaaf deebii ni argattu. Haatii Marii Bronisława mana barumsa fi jireenya dubartoota (boarding school) keessaa hojjatti turte, ergaa Mariin dhalattee hojii kana gadi lakkifte. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Af-yaa'ii Caffee Oromiyaatiif Finfinnee Haasaya isin uummata Burraayyuu waliin gootan dhaggeeffannee jirra. Namni Seenaa Ergamaa Rabbii (NRIH) Qoratu karaa afuriin (4) Ragaaleewwan Nabi Muhammad Ergamaa Rabbii Tahuu isaanii ibsan ilaaluu dandaha: 1ffaan- Seenaan Isaanii [SAW] seenaa fakkaataa hin qabne, Kan gosa adda ta'een jiruu isaanii guutuu seenaan isaanii galmeessee dha. Kanaaf akka dura jaalala fi amantii mootummota anga'oota Dhiha biratti qaban harra hin qaban. jaalala adduurree fi hantuutaa osoo taphatanuu wal-nyaatan 40. Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. Silence Please The Dressing Room Full Movie Subtitle Indonesia Download. ERGAA YOHAANNIS ERGE -1 ffaa 8Sababii Waaqni jaalala ta'eef namni hin jaalanne cufti Waaqa hin beeku. jaalala adduurree fi hantuutaa osoo taphatanuu wal-nyaatan 40. com/profile/15364924607681440496 [email protected] Download Diraamaa afaan oromo download mp3, HD MP4 ,FULL HD songs online on mobile. Nama kanaaf guyyaatti yeroo baayʼee ergaa barreeffamaa barreessita; akkasumas ni bilbiltaaf. 2) Kora kanarratti jaarmayoonni siyaasaa, hawaasaa fi amanti cufti affeeramanij jiran. Afoolli Oromoo beekumsa hammaaramee hindhumne of keessaa qaba; waa'een Oromoos barreeffamee dhuma natti hinfakkaatu. 20 namni tokkoo yoo ta’eefiis ta’uufiis baatu ergaa raajichaan jijjiramni dhufuu garuu itti fufiinsa qaba ture. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. 2 for Android. Amantii malee addunyaa moo'achuun hin danda'amu. Note: Citations are based on reference standards. Stegman, C. Mammaaksi hawaasa Oromoo biratti waan hedduuf mammaakama. Garuu jechi qalbii jedhu ergaa bal'aa dabarsa. Odoo beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen jedhan. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta’e ilaalla. Akkana jechuun garuu ijoollee isaa hundattu qixxee gammada jechuu miti. Afan Oromo Fiction book. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. r-j^ ^JFTT'*' *»#! ° * « ; PJ2475 1 Jb%. 9Innis akka nu icciitiic fedhii isaa kan Gara qulqulloota Kiristoos akka yaada isaa isa gaarii inni Yesuusitti amanana kanneen Ef- karaa Kiristoosiitiin hojjachuu esoon keessa jiraataniitti; barbaade sana beennu godhe. Jaalala abbaa fi haadhaa-Jaalalli abbaa fi haadha iddo guddaa qaba. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. ERGAA PHEEXIROOSI -1ffaa. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. An A4 PDF version 2. Kanaafu, ibsituun qajeelchaa qo’annoo kun kitaabooa. afaan-oromoo. Afoolli Oromoo beekumsa hammaaramee hindhumne of keessaa qaba; waa'een Oromoos barreeffamee dhuma natti hinfakkaatu. Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin dhalanne, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera. Full text of "English-Borana Word List" See other formats English - Borana Word List Compiled by Rev. … Read More ». Jalqaba jaalala irratti dukkanni baay'een nama marsuu danda'a. Marsariitii Afaan Oromoo [www. Oromo Community Participates in Multicultural Festival in Molde, Norway June 27, 2013 at 6:46 am · Gadaa. A, Godina Arsii Lixaa Aanaa Nansaboo, Ganda Tulluu Leencaatti dhaalate. 87 - Nabi muusaaaf kitaaba towraat jeamu dhugumaan kenninee jirra Eega isaatii anb- iyoota hedduu ergine ergaa isa faana dee- msifne jechu Nabi iisaa ilma maryamiif wa- an ergamaa Rabbii tayuu isaa baysisu ken- ninee jirra Jibriilin isa jabeessinee jirra kan bakka nabi iisan deemu hunda wajji deemu Si isin hogguma ergaan keenya isinitti dhu. jiraatanas bir kan mana mana isaanii keessatti bira ga'ee jaalala Gooftaan isaaniif qabu itti ibsu tajaajila Raadioo ti. Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. nama dhiheessu, ibaadaa ittiin gara jaalala Rabbiittiifi gara waan arraba ergamaa Isaatiin inni karaa godheetti nama dhaqqabsiisu godhachuudha. Vaayrasichi kun uumamaan kan nama miidhu tahu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadaameessaa keessa jiru ajjeessuufi. akka isaan otoo ufii isaanii hin jaalala dhugaa qabaachuuf jet-tanii waan dhugaaf ajajamuud-haan ufi qulqulleessitaniif, garaa. Waa'ee mammaaksa Oromoo hammana erga janne booda mammaaksa Oromoo irratti. Ergaa gabaabaa kana keessatti Qabxiilee kanneen irratti hubannoo ummataa damaysuu fii yaadaachiisuun fedhe. This WordPress. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. kunis kanneen. Of ajjeesuu irratti ilaalchi Kiristaanaa maalii dha? Waa’ee of ajjeesuu Macaafni Qulqulluun maal jedha? Kiristaanonni yoo of ajjeechaa raawwatan jarri amma iyyuu kan fayyaniidha?. ERGAA YIHUUDAAN ERGE 1:9 Maleekkicha hangafa - "Maleekkaa hangafa" yookaan " bulchaa maleekko-taa"jechuudha. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. Our new desktop experience was built to be your music destination. AAU Institutional Repository Qaaccessa Qabiyyee Mirriysaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Baddannoo. ınni ykn ishiin jaalalaan qabamnaan akkamitti akka too'atu yoo hin beekin rakkoo baay'eef saaxilamuu danda'u. Kunis sadarkaa ol aanaa Rabbiin biratti argachuu yookiin bu'aa fiduufi miidhaa deebisuudhaan dhimma baasuu, yookiin waan addunyaafi aakhiraatti barbaachisu argachuudhaafi. qophii garaagaraatiin🔮. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. Blog Convivialite L Etoile De Jean Luc. 20}*Isin horii jaalala jabduu jaallatan kan Jaalala hori`iitii jecha , haqa namaatifii , kan ² ± ° ¯ ® Rabbillee balleessitan ,waan beerafii , joollen , nama isaanii , kan du`erraa dha-altu ,ifii fudhattaniiti ,horii isaanirraa isaan agabsitan takkaa hoongessitan. " (1 Ergaa Yohannis 1:7) "Kunoo! Ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga’ee balbala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa. We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014. Ergaa xiqqan gama jaalala keessatti mul'atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan"E"jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe. 2) Kora kanarratti jaarmayoonni siyaasaa, hawaasaa fi amanti cufti affeeramanij jiran. Iccitii Utubaawwan Shananii Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa Tokkootiin Ameen! "Afaan hin beekamneen sagalee kuma kudhan dubbachuurra, warra kaan barsiisuudhaaaf qalbii kootiin sagalee hiikaa qaban shan duwwaa dubbachuu nan jaaladha"1Qor 14:19 Ergaa Phaawuloos kana hubattaniittuu?. Dhimmoota heddu, milkaayuufi milkii dhabuu, funduratti tankaarfachuufi bakka yaadan hanqachuu kan murteessan. ☞Kana kessatti Ergaa Wantaa haara Siyaasa Oduu wayitawan Serluuga Asoosama Baacoofi dhugaa Google ni dhiyaata Akkasumas karaa @chuliya @faye6 yaada qabdan nun gahu dandeessu. Faaruun gosa afoolaa (ogfaanii) keessaa tokko ta’ee kan uummanni Oromoo, Gammachuu, gadda jaalala, jibba, aarii, waaqeffannaa fi kkf miira isanitti dhaga’ame ittiin ibsataniidha (Nagarii, 1995:5). -Baaroon Afoola ergaa gadifagoofi falaasama ummatichaa quuqama adda addaafi haala yeroodhaatiin walqabsiisee dhimma itti bahan ta’uusaa. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu. Haatau jedhanii sinbirroonni gara mana isaanii galuuf koochoo isaanii irraa buqqaa fatanii yeroo kaan haadha manaa isaatti ergaa akka himaniif yeroo itti himatu akkas jedhe yemmuun balaliaa dhufu waan laafaa tae balbala kiyya dura naaf afi yeroon achi gahun gadi itti of gadhiisaa jedhe jedhaatii itti naaf himaa jedhee itti himate. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. #Walaloon_Jaalala Chaanaaliin walaloo Afaan Oromoo jaalalatamaa, jalqabaafi miseensota hedduu qabu @Walaloon_Jaalala nu faana ta'uu keessaniif hedduu isin galateeffata. Bakka jaallalli hin jiretti maatiin ijaarramu hin danda'u. Our new desktop experience was built to be your music destination. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. kanaafu, bakka gootummaan, dhiirummaan, qalbiin qulqulluu taatee fi sammuu hatamtamaan waa qabattu jiran ergaa Islaamaa guddaa kana kaa'un, bakka sirrii kaa'udha. Magaala Aliboo irraa gara magalaa shaambuutti deemun adeemsa sa'aa 3:20 qofa ture. SIBIILOO KENNOO Abdiisaa B. Nu woliin bohaarta🚧. 🕋jachota hayyota muslimaaFi Barnoota amantaa. Download Diraamaa afaan oromo download mp3, HD MP4 ,FULL HD songs online on mobile. Sheyxaana badii sanitti isin harkisuu hin dhagahinaa. * Waan dubbiftaniif, galata keessan bakka bu’ee hin banne, bakka kufee hin cabne, bakka hattuun hin hannee fi bakka moofee hin shamne isiniif kaaheera!!!. Bal'innaan barruu 'Qorsa jaalala kutaa 1ffaa fi 2ffaa' ilaali. -Baaroon Afoola ergaa gadifagoofi falaasama ummatichaa quuqama adda addaafi haala yeroodhaatiin walqabsiisee dhimma itti bahan ta'uusaa. VAJicdvit G. Irreecha bara 2007/2014 kana yoo kabajnu, seenaa haarawa Abbootin Gadaa Oromoo bara kana galmeessan galmaan gahuuf waadaa galle cimsuudhan ta’a. Jaalala abbaa fi haadhaa-Jaalalli abbaa fi haadha iddo guddaa qaba. Ergaa xiqqan gama jaalala keessatti mul’atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan”E”jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe. wangeelaa) warren cimsanii waa'ee jaalala biyyaa Yihudaa ilaalan irraa kan waliigala dhala namaaf. Kudhan keessaa tokko kennuuf dirqamni kan isin irra jiru taʼus, wantoota kaanis akka laayyootti ilaaluu hin qabdan turtan. Kunis sadarkaa ol aanaa Rabbiin biratti argachuu yookiin bu'aa fiduufi miidhaa deebisuudhaan dhimma baasuu, yookiin waan addunyaafi aakhiraatti barbaachisu argachuudhaafi. ilmoon abbaa qabdu hin dabbasoottu 42. -Ejjaa(fedhii […]. K a n d a ' i m a K A D H A N N A W A A D A A Ayyaana Abbaako kan waaqarra jirtuu waan najaallatteef mucaake nagodhatteef galannii siif haata'uu. This video is an introduction to how to use the app ''Ergaa Jaalala'' from BIBAH HD. Waa’ee mammaaksa Oromoo hammana erga janne booda mammaaksa Oromoo irratti. Qaacceessa koo keessatti hojii muuziqaa Laggasaa Abdii bakka shanitti qoodeen ilaaluu yaala. jaalala hin qabnee fi warra na-maaf garaa hin laafnee dha. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. mee Rabbiin Umirii nuuf yaa Dheeresu jedhaaitti Robbsaa!. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. Listen to official albums & more. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha'amedha taphni ijoollee isa tokkodha. kanaafu, bakka gootummaan, dhiirummaan, qalbiin qulqulluu taatee fi sammuu hatamtamaan waa qabattu jiran ergaa Islaamaa guddaa kana kaa'un, bakka sirrii kaa'udha. Jaalala Waaqaa, akkanumaan jaalateeraatii fa'a. JAALALA WAAQAYYOO —1 Waaqayyo garuu, utuma nuyi cubbamoota taanee jirruu, Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate ni argisiisa. Impaayera Rooma jala erga galtche DH,K 359 tti. warra akka Abrahaamii dubbii abdii hin shakkinetti ni gammada. Dabalataan namni hirmaachuu fedhu yoo. Agariin ummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan garboofta abbaa irree sanaaf Agarii argachuun lilmoo takkittii tuulaa cidii guddaa keessa barbaaduu itti ta'e. docx), PDF File (. Hin dandeenye! Kutaa 1ffaa Erga ati na diddee Kanarraa sin dhiisaa Waa'ee jaalala keen Of irraanfachisaa Silaa na tuffattee Naan naatu yoomiyyuu Na si jaalata malee At nan feetu durayyuu Sin dhiisan jedheyyuu Erga ati nan dhageenye Maalan godha lubbuu Si dhiisuun dandeenye @BAvsBDU. Download Amharic Audio Bible apk 1. Channel Keessan kun bara haaraatti sagantaalee mimmiidhagoo biraa dabalachuun turtii isaa haaraa akka eegalu asumaa siniif barbaadna. 🕋jachota hayyota muslimaaFi Barnoota amantaa. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. wangeelaa kan hin irraanfanne kan ibsu, kaayyoon isaa jalqabaa sochii ergaa waa'ee yesuusiidha (waa'ee. Akka midhaani kun. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. Manguddoon Warqinaan sossobamuu waan didaanif Abbaa Duulaa ergaa jiran jedhama. Onnee koo ishee qulqullu kanarrattiis moo si filadhee siwaliin jiraachu eegale. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa’ee nagaa ana dhoowwata. “laga lama gamatti, waggaa saddeeti lamatti, anumatu si nyaata” jedhe waraabessi harreedhaan 44. Vaayrasichi kun uumamaan kan nama miidhu tahu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadaameessaa keessa jiru ajjeessuufi. yang sangat kita butuhkan. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay'een nutti dhufu. lilmoon kan seentu malee, kan isii seenu hin beektu. Akka midhaani kun. Show Me is a sex education book by photographer Will McBride It appeared in 1974 in Printexport Create a book Download as PDF Printable versionnbsp. Fakkeenyaaf, aadaa, seenaa, durdurii faa beekuu barbaachisaadha. Jaalala Waaqaa, akkanumaan jaalateeraatii fa'a. #Oromia #Oromo December 25, 2014 Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System). ABUT waan takka godhee fi yaadee hin beekne ifatti/mullinatti seeraan waraana ummatarratti labse. Hiikkaan tokkitiin kun garuuu hojumaata hedduu haalaafi aadaa adda addaa keessatti qabaachuu ni danda’a. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. " (1 Ergaa Yohannis 1:7) "Kunoo! Ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga’ee balbala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa. 3 ODUU “Soniyyee kophaa kee maal asii goota?” naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji’a Waxabajjii bara 2000. jechamoota jaalalaa💞. "laga lama gamatti, waggaa saddeeti lamatti, anumatu si nyaata" jedhe waraabessi harreedhaan 44. Nutiifi sabni keenya boonneerra. Osoo hin beekin ibidda. Sabboona Kenyaa kaan yeroo duratif Sodaa takkaa malee Sagalee Dinaa Dura Dhabbatee Ummataa Oromoo Ml/lakkawaamu tokkoo godhee falamaa egaalchisee Ayyaana Irreechaa irraati Down Down Down Down Down Wayyannee Down Down Down Wayyannee jechuun Falmate. Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna!. Fakkeenyaaf, aadaa, seenaa, durdurii faa beekuu barbaachisaadha. Telekoominikeeshinii: (Ergaa wayyanee tamsaasan) Tajaajila bilbila idilee, bilbila shiboo malee, tajaajila bilbila mobaay¬ilii, tajaajila bilbilakafaltiin, gandoota baadiyyaatiif tajaajila kominikeeshiinii WILL, tajaajila maltiimiidiyaa, tajaajila toora intarneetti birood- baandii, tajaajila toora intarneetii diyaal-aappii, waradaa neettii. lilmoon kan seentu malee, kan isii seenu hin beektu. warra akka Abrahaamii dubbii abdii hin shakkinetti ni gammada. Kabajamtoota Lammii Oromoofi Leellistoota Aadaafi Afaan keenyaa 'Tuullaa beekumsaa sammuu keenya keessa taa'ee dhokatee taa'u mannaa,. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. " (John) Wangeela Yohaannisii 3:16. " (1 Ergaa Yohannis 1:7) "Kunoo! Ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa. -Baaroon Afoola Oromoo waldanda’iinsa ummataa ,jaalala,tokkummaafi nageenyaa calaqqee ta’an keessaa isa tokko ta’uusaa. maa irratti immoo jaalala ida'ad-haa. keessatti barreeffaman:- jaalala, gammachuu, nagaya, obsa, dansummaa, amantii (dhugeeffachaa), gad-uf qabiisa, uf qabuu (uf dhowwuu), kunneen jireenna keenna keessatti hidda baasan (gadi fageeffachaa) jabaachaa deemaniin tokkummaan teenna tan hafuuraalleen guddattee jabaachaa deemti. Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu. An audio narration 3. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb’ee Ilaalme 2008. Tajaajilaan gaaf sanaa uffata jiinsii (jeans) uffatee, gaa'elli attamitti fakkeenya Kiristoosii fi Waldaa Kiristaanaa akka ibsu jaalala isaa isa hin madaalamne irraa kan ka'e Kiristoos akkamitti lubbuu isaa dabarsee akka isheef kenne, ofii isaa waan inni isheef kenneef Waldaan Kiristaanaa akkam akka isa jaallattuu fi isa tajaajiltu nuuf ibse. Ani wayta san Yunivarsiitii Finfinnee, kaampaasii guddaatti barataa waggaa sadafaan ture. ☞Kana kessatti Ergaa Wantaa haara Siyaasa Oduu wayitawan Serluuga Asoosama Baacoofi dhugaa Google ni dhiyaata Akkasumas karaa @chuliya @faye6 yaada qabdan nun gahu dandeessu. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. ERGAA PHEEXIROOSI -1ffaa. Dabalataan namni hirmaachuu fedhu yoo. Full text of "English-Borana Word List" See other formats English - Borana Word List Compiled by Rev. Channel Keessan kun bara haaraatti sagantaalee mimmiidhagoo biraa dabalachuun turtii isaa haaraa akka eegalu asumaa siniif barbaadna. jabbiin hootu hin mar’attu 41. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. Jaalala abbaa fi haadhaa-Jaalalli abbaa fi haadha iddo guddaa qaba. jiidhaan hin boba'u 43. Hiriirri deggersaa geggeeffamaa ooles miira gammachuu, jaalala fi tokkummaa qabuun duudhaa Oromummaa hawaasa addunyaaf karaa mul'isuun namuusa olaanaan geggeeffameera. Akka hayyoonni jedhanitti faaruu gosa lamatti hiruun ilaaluu. Kunis sadarkaa ol aanaa Rabbiin biratti argachuu yookiin bu'aa fiduufi miidhaa deebisuudhaan dhimma baasuu, yookiin waan addunyaafi aakhiraatti barbaachisu argachuudhaafi. 2- nabiin s. Qaroo dhabuun, namni tokko fedhii keessa isaa jiru akka fiixaan hin baasneef, dhorkuu danda'aa laata? Mee Geetuu Kootuutiin walbaraatii, gaaffii kanaaf deebii ni argattu. gorsaawwan yeroo fi🔰. keessatti barreeffaman:- jaalala, gammachuu, nagaya, obsa, dansummaa, amantii (dhugeeffachaa), gad-uf qabiisa, uf qabuu (uf dhowwuu), kunneen jireenna keenna keessatti hidda baasan (gadi fageeffachaa) jabaachaa deemaniin tokkummaan teenna tan hafuuraalleen guddattee jabaachaa deemti. Mammaaksi hawaasa Oromoo biratti waan hedduuf mammaakama. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. ABUT waan takka godhee fi yaadee hin beekne ifatti/mullinatti seeraan waraana ummatarratti labse. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf jedhe. Fakkeenyaaf, barattoonni ofitti amanamummaa, obsa, waldanda'uufi rakkoo ykn mudama jireenyaa jala dhaabachuu danda'u. 💞Dhiirota amanuun baayyee rakkisaadha kanaaf maloota dhiirri tokko dhugaadhaan nu jaallachuuf dhiisuu isaa afaan isaarraa gaafannee maloota ittiin adda baafannu 6 dubbisuuf. 2 for Android. –Gara Warra Roomaa 5:8 Ayyaana Faasiikaa dura, Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquuhaaf yeroon isaa akka ga'e ni beeke; inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma. ERGAA PHAAWULOOS GARA WARRA ROOMAATTI ERGE. Garuu jechi qalbii jedhu ergaa bal'aa dabarsa. Walitti dhufeenya jaalalaa jalqabdeetta jechuu dhaa? Yommuu hiriyoota keessanii wajjin yeroo dabarsitan hundatti, nama saala faallaa qabu tokkoo wajjin kophaatti adda baatanii taphattu. Namni Seenaa Ergamaa Rabbii (NRIH) Qoratu karaa afuriin (4) Ragaaleewwan Nabi Muhammad Ergamaa Rabbii Tahuu isaanii ibsan ilaaluu dandaha: 1ffaan- Seenaan Isaanii [SAW] seenaa fakkaataa hin qabne, Kan gosa adda ta'een jiruu isaanii guutuu seenaan isaanii galmeessee dha. United Oromo evangelical churches Dhaabni kun ergaa hundeeffamee jalqabee yeroo adda addaatti dura taa’aa, (President), deebitani dhaaba kana ijaaruudhaaf. Waa'ee mammaaksa Oromoo hammana erga janne booda mammaaksa Oromoo irratti. Kanaafis abdiin koo egeree koo boruu siwaliin akka ta’u hawween jaalala dhugaa dhan sijaaladhe. Dabalataan namni hirmaachuu fedhu yoo. *Akkas hin dalaginaa , haala hamaa itti jirtan dhiisaa, ar`aa boru isiniin. Nama kanaaf guyyaatti yeroo baayʼee ergaa barreeffamaa barreessita; akkasumas ni bilbiltaaf. kunis kanneen. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Download Diraamaa afaan oromo download mp3, HD MP4 ,FULL HD songs online on mobile. Afan Oromo Fiction book. ERGAA PHAAWULOOS GARA WARRA TASALOONQEETTI ERGE - 1ffaa 1 Phaawuloos, Siilaasii fi Xi- mootewoos Irraa; Gara waldaa kiristaanaa warra jirtanuu gammachuu hafuurri qulqulluun isinii kenne sanaan dubbicha fudhattaniirtuutii. Namni Seenaa Ergamaa Rabbii (NRIH) Qoratu karaa afuriin (4) Ragaaleewwan Nabi Muhammad Ergamaa Rabbii Tahuu isaanii ibsan ilaaluu dandaha: 1ffaan- Seenaan Isaanii [SAW] seenaa fakkaataa hin qabne, Kan gosa adda ta'een jiruu isaanii guutuu seenaan isaanii galmeessee dha. Kunis sadarkaa ol aanaa Rabbiin biratti argachuu yookiin bu'aa fiduufi miidhaa deebisuudhaan dhimma baasuu, yookiin waan addunyaafi aakhiraatti barbaachisu argachuudhaafi. 3 ODUU “Soniyyee kophaa kee maal asii goota?” naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji’a Waxabajjii bara 2000. Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatti Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa Jarjaraan re'ee hin horu Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniina Jibicha korma ta'u elmaa irratti beeku Jiraa ajjeesuun jalaa callisuu dha Kadhatanii galanii weddisaa hin daakani Kan abbaan gaafa cabse halagaan gatii cabsa. Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa isaanii fudhachu didu osoo hin ta’in isaanii ajajamuu fi tola itti ooludha. Akka midhaani kun. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Full text of "English-Borana Word List" See other formats English - Borana Word List Compiled by Rev. Hiikkaan tokkitiin kun garuuu hojumaata hedduu haalaafi aadaa adda addaa keessatti qabaachuu ni danda’a. Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo'annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, "kutaawwan manichaa" faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Kanaaf Yesuus gooftaan keenya abboommii abbaa isaa eeguun fakkeenya nuuf ta'u isaa jirreenya isaatiin, sagaleen isaatiin nuuf mirkaneessee jira. Ergaa xiqqan gama jaalala keessatti mul’atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan”E”jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe. AAU Institutional Repository Qaaccessa Qabiyyee Mirriysaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Baddannoo. Thanks for. Download Diraamaa afaan oromo download videos using mp4, hd, webm, mkv, flv, 3gp, wav formats free. Hiikkaan tokkitiin kun garuuu hojumaata hedduu haalaafi aadaa adda addaa keessatti qabaachuu ni danda'a. " Romans 5:8 "Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii. Qaroo dhabuun, namni tokko fedhii keessa isaa jiru akka fiixaan hin baasneef, dhorkuu danda'aa laata? Mee Geetuu Kootuutiin walbaraatii, gaaffii kanaaf deebii ni argattu. jechamoota jaalalaa💞. Channel Keessan kun bara haaraatti sagantaalee mimmiidhagoo biraa dabalachuun turtii isaa haaraa akka eegalu asumaa siniif barbaadna. ^B t < > rJ Spiritan Collection Duquesne University The Gumberg Library Congregation of the Holy Spirit USA Eastern Province Duquesne University The Gumberg Library Rev. Ergaa gabaabaa kana keessatti Qabxiilee kanneen irratti hubannoo ummataa damaysuu fii yaadaachiisuun fedhe. 3 ODUU "Soniyyee kophaa kee maal asii goota?" naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji'a Waxabajjii bara 2000. ınni ykn ishiin jaalalaan qabamnaan akkamitti akka too'atu yoo hin beekin rakkoo baay'eef saaxilamuu danda'u. Abiy Ahmed Donated €25,000 - Duration: 35:21. hammeenna hordofan garuu Murtii Waaqaa Isa Qajeelaa 2 Kanaaf yaa namanana,. afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، والكتاب عبارة عن رسالة تقدم بها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه، وقد تناول فيها تاريخ نشأة الإرجاء، وأقوال السلف في الإيمان، وحكم تارك جنس العمل. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Posts about Self determination written by OromianEconomist. Paartii bu'uuressuuf mallattoo barbaachisuu gara 4000 ol guddisuun bibixxiilamiinsa hir'isuu mala. Dhugumatti, Rabbiin Beekaa, Ogeessa ta'eera. Jaarraa Maqaan isaa Sibiiloo Kennoo(Kaadhimamaa PHD) Jedhama. hojumaanni kun dhugaa giddu gala kan barreessaa duraa wajjiin wal dhuguu qaba. txt) or read online for free. Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha'amedha taphni ijoollee isa tokkodha. -Baaroon Afoola Oromoo waldanda'iinsa ummataa ,jaalala,tokkummaafi nageenyaa calaqqee ta'an keessaa isa tokko ta'uusaa. mee Rabbiin Umirii nuuf yaa Dheeresu jedhaaitti Robbsaa!. Garbicha Kiristoos Yesuusiitiifi ergamaa akka wangeela Waaqayyoo lallabuuf Waaqaan filatamee waamame Phaawuloos irraa; 2Wangeelli kunis isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota a isaatiin Kitaabota Qulqulluu b keessatti waadaa c seeneedha. Sibiiloon Abbaasaa Kennoo Nuuree fi Haadhasaa Qexii Cawwichaa irraa bara 1978 A. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Arrarakee annaf ergaa atti bayiste. -Ejjaa(fedhii […]. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Qulqulluun pheexroosis ergaa isaatiin “Akkanatti bara durii waaqayyoo abdii kan godhatan qulqulloonni dubartoonni dhirsa isaaniitiif bitamuu kabajamanii turaniiruutii akkasuma saaraan Abrihaamiin “gooftaa “jettee ajajamteefi. Irreecha bara 2007/2014 kana yoo kabajnu, seenaa haarawa Abbootin Gadaa Oromoo bara kana galmeessan galmaan gahuuf waadaa galle cimsuudhan ta’a.